نگارخانه نقاشی نقاشی

نمره شما
(6 رای)
آزادنام: محمدمهدی
نام خانوادگی: کاظمی جلیسه
سن: 8
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(2 رای)
بازگشایی مدارس روز اولنام: فاطمه
نام خانوادگی: امیری
سن: 7
موضوع نقاشی: بازگشایی مدارس روز اول
نمره شما
(30 رای)
آزادنام: امیررضا
نام خانوادگی: اخوندی
سن: 9
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(0 رای)
آبنام: شایان
نام خانوادگی: یزدانی فر
سن: 12
موضوع نقاشی: آب
نمره شما
(0 رای)
حیوانات- طوطینام: سیده بهاره
نام خانوادگی: حسنی
سن: 7
موضوع نقاشی: حیوانات- طوطی
نمره شما
(0 رای)
طبیعتنام: اسماء
نام خانوادگی: کریمی
سن: 6
موضوع نقاشی: طبیعت
نمره شما
(0 رای)
شهرنام: کسرا
نام خانوادگی: علی کردی
سن: 7
موضوع نقاشی: شهر
نمره شما
(1 رای)
نمازنام: ایدا
نام خانوادگی: غنی پور
سن: 5
موضوع نقاشی: نماز
نمره شما
(0 رای)
عروسینام: ستایش
نام خانوادگی: نستری خیرابادی
سن: 4
موضوع نقاشی: عروسی
نمره شما
(11 رای)
آزادنام: سید مهدی
نام خانوادگی: موسوی
سن: 15
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(4 رای)
طبیعتنام: پانیذ
نام خانوادگی: امیرزاده
سن: 8
موضوع نقاشی: طبیعت
نمره شما
(0 رای)
طبيعتنام: راشين
نام خانوادگی: شمس
سن: 5
موضوع نقاشی: طبيعت
نمره شما
(0 رای)
دریانام: هستی
نام خانوادگی: کریمی ویشانی
سن: 6
موضوع نقاشی: دریا
نمره شما
(0 رای)
تبدیل شدن آتش به گلستان حضرت ابراهیمنام: شاهین
نام خانوادگی: احمدی سابق
سن: 9
موضوع نقاشی: تبدیل شدن آتش به گلستان حضرت ابراهیم
نمره شما
(0 رای)
طبیعتنام: حنانه
نام خانوادگی: خوشخو
سن: 5
موضوع نقاشی: طبیعت
نمره شما
(2 رای)
طبیعتنام: دانیال
نام خانوادگی: کاظمی
سن: 9
موضوع نقاشی: طبیعت
نمره شما
(7 رای)
ماشینها و هواپیمای جنگینام: محمد فهیم
نام خانوادگی: فرخی
سن: 5
موضوع نقاشی: ماشینها و هواپیمای جنگی
نمره شما
(0 رای)
کامیوننام: عبدالرزاق
نام خانوادگی: احسانی
سن: 8
موضوع نقاشی: کامیون
نمره شما
(4 رای)
آزادنام: ستایش
نام خانوادگی: باباپور اصل
سن: 5
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(6 رای)
منظرهنام: حِلما
نام خانوادگی: محمدحسنی
سن: 7
موضوع نقاشی: منظره