جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 00:00:01 باخانمان - قسمت 34 00:23:09
2 00:23:10 تیزر سر سفره خدا 00:01:50
3 00:25:00 روسای کوچک 00:04:21
4 00:29:21 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
5 00:29:57 پهلوانان - قسمت 38 00:31:37
6 01:01:34 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
7 01:01:51 فوتبال رباتی - قسمت 27 00:20:58
8 01:22:49 تیزر دعوت به راهپیمایی 00:01:50
9 01:24:39 رود رانر 00:03:36
10 01:28:15 تیزر سر سفره خدا 00:01:37
11 01:29:52 آرم استیشن لوگو در آسمان 2 00:00:27
12 01:30:19 صیام و تیام - قسمت 26 00:30:00
13 02:00:19 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
14 02:00:29 بابا لنگ‌دراز - قسمت 26 00:15:54
15 02:16:23 آرم استیشن پرتاب رنگ 00:00:12
16 02:16:35 خانه من کجاست؟ 00:08:09
17 02:24:44 تیزر دعوت به راهپیمایی 00:00:57
18 02:25:41 خانواده ایرانی 00:03:10
19 02:28:51 تیزر سینمایی سربازان کوچک 00:01:16
20 02:30:07 تندرها به پیش - قسمت 24 00:21:06
21 02:51:13 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
22 02:51:23 گروه تحقیق 00:04:35
23 02:55:58 کلیپ ماه رمضان 00:01:40
24 02:57:38 وله ماه رمضان 00:00:15
25 02:57:53 تیزر دعوت به راهپیمایی 00:01:50
26 02:59:43 وله راه ارتباطی نهال - قسمت 6 00:00:17
27 03:00:00 سر سفره خدا - قسمت 28 00:55:00
28 03:55:00 وله رگلاژ 00:00:57
29 03:55:57 حدیث 00:00:17
30 03:56:14 تلاون قرآن - قسمت سوره حجرات-ق 00:05:46
31 04:02:00 اذان صبح به افق تهران 00:03:35
32 04:05:35 سر سفره خدا - قسمت 28 00:22:28
33 04:28:03 دعای آل یاسین به زبان کودکانه 00:01:57
34 04:30:00 ترتیل خوانی یک جزء قرآن - قسمت 28 01:08:16
35 05:38:16 وله ماه رمضان 00:00:55
36 05:39:11 فوتبال رباتی - قسمت 27 00:20:58
37 06:00:09 آرم استیشن دایره های شیشه ای - قسمت 00 00:00:10
38 06:00:19 خوش‌مزه - قسمت 27 00:14:26
39 06:14:45 وله ماه رمضان 00:00:15
40 06:15:00 آرزوهای کوچک 00:14:42
41 06:29:42 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
42 06:29:59 تندرها به پیش - قسمت 24 00:21:06
43 06:51:05 وله ماه رمضان 00:00:28
44 06:51:33 تیزر دعوت به راهپیمایی 00:00:57
45 06:52:30 روسای کوچک - قسمت 5 00:04:45
46 06:57:15 کلیپ فرزندان ایران 00:02:30
47 06:59:45 وله ماه رمضان 00:00:15
48 07:00:00 یک‌‌‌دو‌سه‌خنده - قسمت 29 00:21:29
49 07:21:29 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
50 07:22:05 روسای کوچک - قسمت 6 00:03:33
51 07:25:38 تیزر دعوت به راهپیمایی 00:00:57
52 07:26:35 کلیپ پدرها خیلی عزیزند 00:03:04
53 07:29:39 بابا لنگ‌دراز - قسمت 25 00:20:22
54 07:50:01 تیزر دعوت به راهپیمایی 00:01:50
55 07:51:51 خانه من کجاست؟ 00:08:09
56 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
57 08:02:31 تلاوت قرآن 00:04:35
58 08:07:06 حدیث 00:00:33
59 08:07:39 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
60 08:07:59 اعلام برنامه 00:00:45
61 08:08:44 مامان گلی - قسمت 1 00:04:14
62 08:12:58 وله خمیری 00:00:29
63 08:13:27 تیزر دعوت به راهپیمایی 00:00:57
64 08:14:24 آگهی بازرگانی 00:00:36
65 08:15:00 هوهوخان باد مهربان - قسمت 20 00:12:43
66 08:27:43 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
67 08:27:52 لالبی 00:01:08
68 08:29:00 وله روز قدس 00:01:05
69 08:30:05 آفتاب گردون - قسمت ویژه رمضان 27 00:06:32
70 08:36:37 وله خمیری 00:00:44
71 08:37:21 کلیپ مداد رنگی 00:03:04
72 08:40:25 مامان گلی - قسمت 2 00:04:13
73 08:44:38 فنل ونل - قسمت 20 00:06:43
74 08:51:21 اعلام برنامه 00:00:35
75 08:51:56 حفظ قرآن-5 00:04:05
76 08:56:01 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
77 08:56:23 لالبی 00:02:32
78 08:58:55 آگهی بازرگانی 00:01:05
79 09:00:00 ماجراهای سینا و لاکی - قسمت 27 00:07:48
80 09:07:48 آرم استیشن ابرهای بادکنکی 00:00:20
81 09:08:08 پینگو 00:06:10
82 09:14:18 وله خمیری 00:00:42
83 09:15:00 هری و سطل پر از دایناسورش - قسمت 25 00:10:03
84 09:25:03 آرم استیشن بادکنک های رنگی 2 00:00:24
85 09:25:27 مامان گلی - قسمت 3 00:03:48
86 09:29:15 اعلام برنامه 00:00:45
87 09:30:00 بچه‌های‌ ساختمان گل‌ها - قسمت 9 00:10:36
88 09:40:36 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
89 09:40:52 مامان گلی - قسمت 4 00:04:19
90 09:45:11 قطار قصه‌ها - قسمت 23 00:09:51
91 09:55:02 کلیپ سلام 00:01:21
92 09:56:23 آرم استیشن ابرهای بادکنکی 00:00:20
93 09:56:43 آگهی بازرگانی 00:03:17
94 10:00:00 موزی و مازی - قسمت 19 00:10:58
95 10:10:58 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
96 10:11:20 حفظ قرآن 00:04:32
97 10:15:52 سامی و دوستان - قسمت 21 00:06:46
98 10:22:38 اعلام برنامه 00:00:35
99 10:23:13 قصه‌های بی‌بی و بابا-1 00:07:13
100 10:30:26 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
101 10:30:35 حیوانات ماشینی - قسمت 45 00:10:44
102 10:41:19 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:23
103 10:41:42 هوهوخان باد مهربان - قسمت 21 00:14:40
104 10:56:22 آگهی بازرگانی 00:04:18
105 11:00:40 شهر قصه - قسمت 22 00:10:12
106 11:10:52 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:23
107 11:11:15 حفظ قرآن 00:04:05
108 11:15:20 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
109 11:15:36 فنل ونل - قسمت 21 00:06:00
110 11:21:36 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
111 11:21:45 کلیپ مسواک زدن 00:03:34
112 11:25:19 تیزر برنامه‌های پویا 00:04:00
113 11:29:19 وله خمیری 00:00:42
114 11:30:01 ماجراهای سینا و لاکی - قسمت 28 00:08:46
115 11:38:47 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
116 11:38:56 مول 00:05:08
117 11:44:04 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
118 11:44:30 وله خمیری 00:00:30
119 11:45:00 هری و سطل پر از دایناسورش - قسمت 24 00:09:52
120 11:54:52 وله خمیری 00:00:29
121 11:55:21 نقاشی کنیم 00:00:49
122 11:56:10 آگهی بازرگانی 00:03:51
123 12:00:01 بچه‌های‌ ساختمان گل‌ها - قسمت 8 00:10:43
124 12:10:44 مامان گلی - قسمت 5 00:03:20
125 12:14:04 آرم استیشن لوگوی روی لیوان 00:00:53
126 12:14:57 شهر قصه - قسمت 21 00:10:31
127 12:25:28 اعلام برنامه 00:00:45
128 12:26:13 حفظ قرآن 00:04:32
129 12:30:45 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
130 12:30:54 قطار قصه‌ها - قسمت 22 00:10:08
131 12:41:02 تیزر برنامه‌های پویا 00:04:00
132 12:45:02 آفتاب گردون - قسمت 28 00:06:10
133 12:51:12 وله خمیری 00:00:44
134 12:51:56 لالبی 00:01:46
135 12:53:42 آگهی بازرگانی 00:04:14
136 12:57:56 وله رگلاژ 00:01:33
137 12:59:29 کلیپ اذان - قسمت 2 00:03:08
138 13:02:37 حدیث 00:00:49
139 13:03:26 تلاوت قرآن 00:03:34
140 13:07:00 اذان ظهر به افق تهران 00:03:40
141 13:10:40 دعای روز بیست و هشتم ماه رمضان 00:00:56
142 13:11:36 وله خمیری 00:00:45
143 13:12:21 حیوانات ماشینی - قسمت 44 00:10:42
144 13:23:03 آرم استیشن بادکنک های رنگی 2 00:00:24
145 13:23:27 موزی و مازی - قسمت 18 00:10:55
146 13:34:22 وله خمیری 00:00:34
147 13:34:56 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
148 13:35:05 سامی و دوستان - قسمت 20 00:08:08
149 13:43:13 وله خمیری 00:00:48
150 13:44:01 قصه‌های بی‌بی و بابا-1 - قسمت 5 00:08:14
151 13:52:15 مامان گلی - قسمت 6 00:02:12
152 13:54:27 وله خمیری 00:00:36
153 13:55:03 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
154 13:55:56 آگهی بازرگانی 00:04:04
155 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:50
156 14:00:50 سینمایی سربازان کوچک 01:27:20
157 15:28:10 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
158 15:28:20 تیزر شادیانه_14 00:02:06
159 15:30:26 آگهی بازرگانی 00:04:18
160 15:34:44 فوتبال رباتی - قسمت 28 00:19:27
161 15:54:11 اعلام برنامه 00:00:50
162 15:55:01 مسابقه پیامکی 1451 00:00:53
163 15:55:54 آگهی بازرگانی 00:04:10
164 16:00:04 سر سفره خدا - قسمت 28 01:15:00
165 17:15:04 تیزر تلفن مل‌مل 00:02:34
166 17:17:38 وله روز قدس 00:00:43
167 17:18:21 آگهی بازرگانی 00:03:09
168 17:21:30 پله‌های سعادت - قسمت 6 00:16:00
169 17:37:30 آرم استیشن پرتاب رنگ 00:00:12
170 17:37:42 یک‌‌‌دو‌سه‌خنده - قسمت 30 00:22:18
171 18:00:00 تیزر شادیانه_12 00:02:45
172 18:02:45 آگهی بازرگانی - قسمت 2 00:02:43
173 18:05:28 تندرها به پیش - قسمت 25 00:21:21
174 18:26:49 تیزر شادیانه_14 00:02:06
175 18:28:55 وله روز قدس 00:01:50
176 18:30:45 صیام و تیام - قسمت 16 00:29:40
177 19:00:25 آگهی بازرگانی 00:02:29
178 19:02:54 باخانمان - قسمت 35 00:20:58
179 19:23:52 پویه -من و افطاری ساده 00:03:10
180 19:27:02 روسای کوچک - قسمت 9 00:04:16
181 19:31:18 وله ماه رمضان 00:00:17
182 19:31:35 پهلوانان - قسمت 39 00:29:55
183 20:01:30 آگهی بازرگانی 00:01:05
184 20:02:35 خوش‌مزه - قسمت (ویژه رمضان)28 00:13:25
185 20:16:00 آرم استیشن لوگو در آسمان 2 00:00:27
186 20:16:27 رود رانر 00:08:34
187 20:25:01 تیزر مجموعه لاک‌پشت‌های نینجا 00:01:02
188 20:26:03 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
189 20:26:20 کدو بدو 00:01:46
190 20:28:06 وله خوش‌مزه-111 00:04:17
191 20:32:23 وله رگلاژ 00:01:05
192 20:33:28 اسما الحسنی 00:03:38
193 20:37:06 حدیث 00:00:49
194 20:37:55 دعای ربنا 00:03:31
195 20:41:26 تلاوت قرآن 00:03:34
196 20:45:00 اذان مغرب به افق تهران 00:04:38
197 20:49:38 وله ماه رمضان - قسمت 21 00:00:55
198 20:50:33 تیزر تلفن مل‌مل 00:02:34
199 20:53:07 کلیپ کودکان غزه 00:03:06
200 20:56:13 تیزر جشنواره رمضان نهال 00:02:05
201 20:58:18 وله ماه رمضان 00:00:45
202 20:59:03 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
203 20:59:25 آگهی بازرگانی 00:00:36
204 21:00:01 قصه‌های غزاله - قسمت 23 00:16:23
205 21:16:24 آرم استیشن لوگو در آسمان 2 00:00:27
206 21:16:51 تیزر تلفن مل‌مل 00:02:34
207 21:19:25 پویه -من و افطاری ساده 00:03:10
208 21:22:35 داستان حشرات - قسمت 23 00:05:26
209 21:28:01 تیزر سر سفره خدا 00:01:56
210 21:29:57 آرم استیشن لوگو در آسمان 2 00:00:27
211 21:30:24 فوتبال رباتی - قسمت 27 00:20:58
212 21:51:22 تیزر سر سفره خدا 00:01:54
213 21:53:16 خانواده ایرانی - 2 00:02:40
214 21:55:56 تیزر شادیانه_13 00:02:23
215 21:58:19 وله روز قدس 00:01:50
216 22:00:09 سینمایی پرندگان آزاد 01:10:47
217 23:10:56 وله ماه رمضان 00:00:20
218 23:11:16 کلیپ کودکان غزه 00:03:06
219 23:14:22 آرم استیشن جوجه های آبی 00:00:38
220 23:15:00 با ما کاش باشی 00:14:55
221 23:29:55 تیزر شادیانه_10 00:02:19
222 23:32:14 تندرها به پیش - قسمت 24 00:21:06
223 23:53:20 پویه -من و افطاری ساده 00:03:10
224 23:56:30 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
225 23:57:06 کلیپ به جای من 00:01:10
226 23:58:16 تیزر مجموعه لاک‌پشت‌های نینجا 00:01:02
227 23:59:18 وله ماه رمضان 00:00:31
228 23:59:49 آرم استیشن دایره های شیشه ای 23:59:11


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها