جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:03:49
4 08:06:20 حدیث 00:00:22
5 08:06:42 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
6 08:07:02 دهکده مامی 00:05:38
7 08:12:40 اعلام برنامه 00:00:45
8 08:13:25 اوم نوم 00:01:11
9 08:14:36 آرم استیشن بادکنک های رنگی 2 00:00:24
10 08:15:00 دوست من گوش‌دراز - قسمت 1 00:11:37
11 08:26:37 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
12 08:26:46 مامان گلی - قسمت 1 00:03:35
13 08:30:21 دوستان جنگل - قسمت 70 00:07:39
14 08:38:00 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
15 08:38:09 پینگو - قسمت 74 00:05:22
16 08:43:31 تیزر شادیانه 00:00:31
17 08:44:02 آرم استیشن بادکنک های رنگی 2 00:00:24
18 08:44:26 وله خمیری 00:00:34
19 08:45:00 دینو و میمو - قسمت 9 00:09:32
20 08:54:32 تیزر برنامه پیم و ‌پم - قسمت 3 00:02:57
21 08:57:29 لالبی 00:01:35
22 08:59:04 وله خمیری 00:00:29
23 08:59:33 آگهی بازرگانی 00:00:28
24 09:00:01 نقاشی - خردسال - قسمت 17 00:13:09
25 09:13:10 اوم نوم 00:01:14
26 09:14:24 وله خمیری 00:00:36
27 09:15:00 گلبرگ‌ها - قسمت 1 00:10:18
28 09:25:18 اعلام برنامه 00:00:45
29 09:26:03 مامان گلی - قسمت 2 00:04:08
30 09:30:11 خدا چه آفریده؟ - قسمت 21 00:09:53
31 09:40:04 تیزر مجموعه پیم پم 00:02:57
32 09:43:01 کلیپ‌ پروانه 00:01:44
33 09:44:45 آرم استیشن ابرهای بادکنکی 00:00:20
34 09:45:05 دوست من گوش‌دراز - قسمت 2 00:11:42
35 09:56:47 مامان گلی - قسمت 3 00:03:50
36 10:00:37 آگهی بازرگانی 00:01:10
37 10:01:47 بیشه مثل‌ها - قسمت 6 00:09:51
38 10:11:38 تیزر شادیانه 00:00:31
39 10:12:09 تو تی تو 00:02:15
40 10:14:24 وله خمیری 00:00:36
41 10:15:00 ماجراهای عمو رولی - قسمت 17 00:10:29
42 10:25:29 اعلام برنامه 00:00:35
43 10:26:04 کلیپ مسواک زدن -2 00:03:34
44 10:29:38 وله خمیری 00:00:34
45 10:30:12 توییرلی‌ووها - قسمت 19 00:10:27
46 10:40:39 مامان گلی - قسمت 4 00:04:09
47 10:44:48 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
48 10:45:10 ماجراهای جیرجیر و جانا - قسمت 19 00:09:06
49 10:54:16 اعلام برنامه 00:00:45
50 10:55:01 تو تی تو 00:02:02
51 10:57:03 کلیپ توپ 00:02:24
52 10:59:27 وله خمیری 00:00:33
53 11:00:00 شهر قصه - قسمت 61 00:07:11
54 11:07:11 تیزر مجموعه پیم پم 00:02:57
55 11:10:08 ماجراهای موفی - قسمت 3 00:04:45
56 11:14:53 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
57 11:15:02 دینو و میمو - قسمت 10 00:09:27
58 11:24:29 مامان گلی - قسمت 5 00:04:10
59 11:28:39 آرم استیشن بادکنک های رنگی 2 00:00:24
60 11:29:03 آگهی بازرگانی 00:01:16
61 11:30:19 نقاشی - خردسال - قسمت 18 00:13:26
62 11:43:45 کلیپ سلام 00:01:21
63 11:45:06 دوستان جنگل - قسمت 71 00:07:42
64 11:52:48 تیزر شادیانه 00:00:31
65 11:53:19 لالبی 00:01:35
66 11:54:54 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
67 11:55:47 کلیپ باران 00:02:44
68 11:58:31 مول - قسمت 4 00:07:16
69 12:05:47 تیزر برنامه پیم و ‌پم 00:02:57
70 12:08:44 وله رگلاژ 00:01:01
71 12:09:45 کلیپ خدا 00:03:04
72 12:12:49 تلاوت قرآن 00:04:11
73 12:17:00 اذان ظهر به افق تهران 00:04:05
74 12:21:05 کلیپ صدای اذان 00:02:44
75 12:23:49 اعلام برنامه 00:00:45
76 12:24:34 تیزر ماجراهای جیرجیر و جانا 00:01:10
77 12:25:44 دیپ‌داپ 00:02:46
78 12:28:30 تیزر شادیانه 00:00:31
79 12:29:01 آگهی بازرگانی 00:01:12
80 12:30:13 شهر قصه - قسمت 60 00:06:22
81 12:36:35 مامان گلی - قسمت 6 00:03:29
82 12:40:04 ماجراهای موفی 00:04:45
83 12:44:49 آرم استیشن ابرهای بادکنکی 00:00:20
84 12:45:09 خدا چه آفریده؟ - قسمت 20 00:09:50
85 12:54:59 تیزر ماجراهای جیرجیر و جانا 00:01:10
86 12:56:09 آگهی بازرگانی 00:03:53
87 13:00:02 بیشه مثل‌ها - قسمت 5 00:09:36
88 13:09:38 تیزر تو‌ییرلی‌ووها 00:01:13
89 13:10:51 اوم نوم 00:01:14
90 13:12:05 کلیپ نقاشی 00:02:17
91 13:14:22 وله خمیری 00:00:38
92 13:15:00 توییرلی‌ووها - قسمت 18 00:10:11
93 13:25:11 تیزر مجموعه دوستان جنگل 00:00:57
94 13:26:08 ماموک 00:03:04
95 13:29:12 وله خمیری 00:00:39
96 13:29:51 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
97 13:30:00 ماجراهای جیرجیر و جانا - قسمت 18 00:09:36
98 13:39:36 وله خمیری 00:00:44
99 13:40:20 تیزر برنامه پیم و ‌پم 00:02:56
100 13:43:16 ماجراهای عمو رولی - قسمت 16 00:11:42
101 13:54:58 آرم استیشن ابرهای بادکنکی 00:00:20
102 13:55:18 وله خمیری 00:00:34
103 13:55:52 تیزر شادیانه 00:00:31
104 13:56:23 کلیپ ماهی 00:02:10
105 13:58:33 آگهی بازرگانی 00:01:27
106 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:50
107 14:00:50 پلنگ صورتی - قسمت 36 00:04:49
108 14:05:39 تیزر شادیانه_5 00:02:01
109 14:07:40 اسکار - قسمت 17 00:06:46
110 14:14:26 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
111 14:15:02 جوجه‌های کوچک - قسمت 17 00:10:00
112 14:25:02 آرم استیشن پرتاب رنگ 00:00:12
113 14:25:14 لاروا 00:02:22
114 14:27:36 کلیپ چه تاریکه آسمون 00:01:41
115 14:29:17 اعلام برنامه 00:00:55
116 14:30:12 قصه‌های کهن - قسمت 49 00:11:56
117 14:42:08 فیلرخوش‌مزه-22 00:03:33
118 14:45:41 خوش‌مزه - قسمت 59 00:14:20
119 15:00:01 آگهی بازرگانی 00:01:33
120 15:01:34 افسانه چیما-2 - قسمت 23 00:21:18
121 15:22:52 تیزر برنامه‌های نهال 00:02:19
122 15:25:11 کلیپ مادر سلام 00:04:48
123 15:29:59 آن شرلی، با موهای قرمز - قسمت 9 00:25:28
124 15:55:27 تیزر شادیانه_7 00:02:01
125 15:57:28 اعلام برنامه 00:00:50
126 15:58:18 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
127 15:58:40 آگهی بازرگانی 00:01:22
128 16:00:02 جزیره مروارید - قسمت 3 00:12:02
129 16:12:04 تیزر شادیانه_8 00:02:13
130 16:14:17 ‌تیزر مجموعه مهارت‌های زندگی 00:00:47
131 16:15:04 تام و جری - قسمت 11 00:10:14
132 16:25:18 آرم استیشن لوگو در آسمان 2 00:00:27
133 16:25:45 مکس 00:01:00
134 16:26:45 کلیپ یه دوستی دارم 00:03:16
135 16:30:01 مهارت‌های زندگی - قسمت 41 00:12:56
136 16:42:57 آرم استیشن لوگو در آسمان 2 00:00:27
137 16:43:24 بره قهرمان 00:00:56
138 16:44:20 تیزر ماجراهای دو دوست 00:01:00
139 16:45:20 مجموعه علوم نارنجی - قسمت 16 00:08:27
140 16:53:47 اعلام برنامه 00:00:55
141 16:54:42 رود رانر 00:02:43
142 16:57:25 آگهی بازرگانی 00:02:38
143 17:00:03 مدرسه‌ای در جنگل - قسمت 20 00:14:55
144 17:14:58 تیزر شادیانه_11 00:01:37
145 17:16:35 لاروا 00:02:10
146 17:18:45 کلیپ یک روز بودم 00:03:15
147 17:22:00 آرم استیشن لوگو در آسمان 2 00:00:27
148 17:22:27 داستان حشرات - قسمت 30 00:04:56
149 17:27:23 تیزر برنامه‌های نهال 00:02:19
150 17:29:42 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
151 17:30:04 قصه‌های کهن - قسمت 50 00:12:10
152 17:42:14 تیزر برنامه شیشمی‌ها 00:00:47
153 17:43:01 خوش‌مزه - قسمت 60 00:14:29
154 17:57:30 آگهی بازرگانی 00:02:55
155 18:00:25 اسکار - قسمت 18 00:05:54
156 18:06:19 فیلرخوش‌مزه-23 00:03:24
157 18:09:43 آرم استیشن نقاشی آبرنگ 00:01:30
158 18:11:13 وله رگلاژ 00:01:32
159 18:12:45 تلاوت قرآن 00:03:15
160 18:16:00 اذان مغرب به افق تهران 00:04:17
161 18:20:17 کلیپ دعای فرج 00:02:12
162 18:22:29 تیزر برنامه شیشمی‌ها 00:00:47
163 18:23:16 پلنگ صورتی - قسمت 37 00:05:34
164 18:28:50 تیزر شادیانه_4 00:01:42
165 18:30:32 داستان‌های شاهنامه - قسمت 3 00:21:54
166 18:52:26 اعلام برنامه 00:00:55
167 18:53:21 برنارد 00:03:24
168 18:56:45 تیزر مجموعه عناصر 00:01:01
169 18:57:46 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
170 18:58:08 آگهی بازرگانی 00:01:58
171 19:00:06 افسانه چیما-2 - قسمت 22 00:21:55
172 19:22:01 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
173 19:22:37 رود رانر 00:06:41
174 19:29:18 تیزر برنامه شیشمی‌ها 00:00:47
175 19:30:05 آن شرلی، با موهای قرمز - قسمت 10 00:25:34
176 19:55:39 اعلام برنامه 00:00:50
177 19:56:29 تیزر شادیانه_9 00:01:38
178 19:58:07 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
179 19:58:17 آگهی بازرگانی 00:01:43
180 20:00:00 جزیره مروارید - قسمت 2 00:13:22
181 20:13:22 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
182 20:13:58 تیزر آن شرلی، با موهای قرمز 00:01:11
183 20:15:09 مجموعه علوم نارنجی - قسمت 2 00:07:19
184 20:22:28 کلیپ از توی هر خیابان 00:03:02
185 20:25:30 برنارد 00:03:21
186 20:28:51 تیزر مدرسه‌ای در جنگل 00:01:10
187 20:30:01 داستان‌های شاهنامه - قسمت 2 00:21:56
188 20:51:57 تیزر شادیانه_4 00:01:42
189 20:53:39 آرم استیشن لوگو در آسمان 2 00:00:27
190 20:54:06 صدای مخاطبان -27 00:02:00
191 20:56:06 کلیپ تیک تاک 00:03:16
192 20:59:22 آگهی بازرگانی 00:00:53
193 21:00:15 تام و جری - قسمت 2 00:09:53
194 21:10:08 تیزر شادیانه_9 00:01:38
195 21:11:46 کلیپ فرزندان ایران 00:02:30
196 21:14:16 تیزر برنامه شیشمی‌ها 00:00:47
197 21:15:03 مهارت‌های زندگی - قسمت 40 00:11:20
198 21:26:23 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
199 21:26:59 کلیپ مادر سلام 00:04:48
200 21:31:47 آرم استیشن لوگو در آسمان 2 00:00:27
201 21:32:14 شب‌های شیرین - قسمت 2 00:27:38
202 21:59:52 شب بخیر بچه‌ها 00:00:08


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها