جستجو در کنداکتور

تو تی تو، 15 روز، به شرح زیر در جدول برنامه ها قرار گرفته است.
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
37 K5528 09:27:19 00:02:17 تو تی تو 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
15 K5718 08:26:22 00:02:39 تو تی تو 0 مجموعه خارجی
38 K5725 09:27:36 00:02:15 تو تی تو 0 مجموعه خارجی
92 K5737 12:42:30 00:02:15 تو تی تو 0 مجموعه خارجی
104 K5766 13:41:52 00:02:07 تو تی تو 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
23 K5758 08:56:47 00:02:18 تو تی تو 0 مجموعه خارجی
85 K5762 12:41:33 00:02:17 تو تی تو 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
43 K5740 09:56:01 00:02:02 تو تی تو 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
61 K5717 11:12:26 00:02:18 تو تی تو 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
103 K5717 13:26:02 00:02:18 تو تی تو 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
97 K5766 12:55:59 00:02:07 تو تی تو 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
6 K5532 08:09:15 00:02:16 تو تی تو 0 مجموعه خارجی
34 K5725 09:23:32 00:02:15 تو تی تو 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
68 K5725 11:40:48 00:02:15 تو تی تو 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
96 K5532 12:56:18 00:02:16 تو تی تو 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
33 K5529 09:26:01 00:02:18 تو تی تو 0 مجموعه خارجی
55 K5533 10:54:48 00:02:16 تو تی تو 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
22 K5731 08:56:58 00:02:18 تو تی تو 0 مجموعه خارجی
40 K5769 09:56:18 00:02:17 تو تی تو 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
20 K5718 08:55:49 00:02:39 تو تی تو 0 مجموعه خارجی
55 K5740 11:12:49 00:02:02 تو تی تو 0 مجموعه خارجی
88 K5766 12:55:56 00:02:07 تو تی تو 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
15 K5718 08:26:22 00:02:39 تو تی تو 0 مجموعه خارجی
33 K5725 09:27:45 00:02:15 تو تی تو 0 مجموعه خارجی
104 K5766 13:41:46 00:02:07 تو تی تو 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
27 K5719 09:07:44 00:02:17 تو تی تو 0 مجموعه خارجی
86 K5723 12:24:31 00:02:40 تو تی تو 0 مجموعه خارجی
95 K5725 12:56:11 00:02:15 تو تی تو 0 مجموعه خارجی