جستجو در کنداکتور

حیوانات ماشینی، 15 روز، به شرح زیر در جدول برنامه ها قرار گرفته است.
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
104 CO_51218003 13:15:00 00:10:42 حیوانات ماشینی 5 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
60 CO_51218003 10:30:00 00:10:42 حیوانات ماشینی 5 0 مجموعه خارجی
113 CO_51218033 13:15:00 00:10:45 حیوانات ماشینی 3 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
64 CO_51218033 10:30:00 00:10:45 حیوانات ماشینی 3 0 مجموعه خارجی
127 CO_51218032 13:15:10 00:10:45 حیوانات ماشینی 71 71 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
50 CO_51218032 10:30:01 00:10:45 حیوانات ماشینی 71 71 مجموعه خارجی
102 CO_51218030 13:15:00 00:10:45 حیوانات ماشینی 70 71 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
50 CO_51218030 10:30:00 00:10:45 حیوانات ماشینی 70 71 مجموعه خارجی
102 CO_51218029 13:17:00 00:10:29 حیوانات ماشینی 69 71 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
54 CO_51218029 10:30:07 00:10:29 حیوانات ماشینی 69 71 مجموعه خارجی
108 CO_51218028 13:15:56 00:10:44 حیوانات ماشینی 68 71 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
56 CO_51218028 10:30:00 00:10:44 حیوانات ماشینی 68 71 مجموعه خارجی
115 CO_51218027 13:15:53 00:10:44 حیوانات ماشینی 61 71 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
53 CO_51218027 10:30:01 00:10:44 حیوانات ماشینی 67 71 مجموعه خارجی
109 CO_51218026 13:16:37 00:10:44 حیوانات ماشینی 66 71 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
55 CO_51218026 10:30:00 00:10:44 حیوانات ماشینی 66 71 مجموعه خارجی
108 CO_51218025 13:17:07 00:10:44 حیوانات ماشینی 65 71 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
52 CO_51218025 10:30:02 00:10:44 حیوانات ماشینی 65 71 مجموعه خارجی
109 CO_51218024 13:15:50 00:10:43 حیوانات ماشینی 64 71 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
52 CO_51218024 10:30:00 00:10:43 حیوانات ماشینی 64 71 مجموعه خارجی
101 CO_51218023 13:16:37 00:10:42 حیوانات ماشینی 63 71 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
50 CO_51218023 10:30:00 00:10:42 حیوانات ماشینی 63 71 مجموعه خارجی
104 CO_51218022 13:16:37 00:10:47 حیوانات ماشینی 62 71 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
48 CO_51218022 10:30:00 00:10:47 حیوانات ماشینی 62 71 مجموعه خارجی
105 CO_51218021 13:16:55 00:10:38 حیوانات ماشینی 61 71 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
50 CO_51218021 10:30:00 00:10:38 حیوانات ماشینی 61 71 مجموعه خارجی
107 CO_51218020 13:17:14 00:10:44 حیوانات ماشینی 60 71 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
55 CO_51218020 10:30:00 00:10:44 حیوانات ماشینی 60 71 مجموعه خارجی
106 CO_51218019 13:15:37 00:10:45 حیوانات ماشینی 59 71 مجموعه خارجی