جستجو در کنداکتور

دیپ‌داپ، 15 روز، به شرح زیر در جدول برنامه ها قرار گرفته است.
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
30 FN_4127831 09:11:14 00:02:51 دیپ‌داپ 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
50 FN_4127835 10:25:58 00:02:54 دیپ‌داپ 0 مجموعه خارجی
73 FN_4127810 11:41:11 00:02:41 دیپ‌داپ 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
7 FN_4127850 08:08:38 00:02:43 دیپ‌داپ 0 مجموعه خارجی
63 FN_4127818 11:26:00 00:02:51 دیپ‌داپ 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
14 FN_4127843 08:26:07 00:02:53 دیپ‌داپ 0 مجموعه خارجی
83 FN_4127802 12:26:41 00:02:31 دیپ‌داپ 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
37 FN_4127849 09:41:54 00:02:45 دیپ‌داپ 0 مجموعه خارجی
51 FN_4127801 10:41:15 00:02:55 دیپ‌داپ 0 مجموعه خارجی
104 FN_4127842 13:41:43 00:02:52 دیپ‌داپ 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
19 FN_4127802 08:41:34 00:02:31 دیپ‌داپ 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
13 FN_4127809 08:24:34 00:02:32 دیپ‌داپ 0 مجموعه خارجی
34 FN_4127810 09:24:38 00:02:41 دیپ‌داپ 0 مجموعه خارجی
67 FN_4127833 11:26:53 00:02:48 دیپ‌داپ 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
15 FN_4127847 08:26:21 00:02:51 دیپ‌داپ 0 مجموعه خارجی
50 FN_4127850 10:24:24 00:02:43 دیپ‌داپ 0 مجموعه خارجی
67 FN_4127804 11:11:51 00:02:53 دیپ‌داپ 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
13 FN_4127810 08:26:57 00:02:41 دیپ‌داپ 0 مجموعه خارجی
64 FN_4127850 11:26:19 00:02:43 دیپ‌داپ 0 مجموعه خارجی
84 FN_4127802 12:25:32 00:02:31 دیپ‌داپ 0 مجموعه خارجی
98 FN_4127813 13:25:09 00:02:54 دیپ‌داپ 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
8 FN_4127809 08:11:12 00:02:32 دیپ‌داپ 0 مجموعه خارجی
41 FN_4127802 09:56:33 00:02:31 دیپ‌داپ 0 مجموعه خارجی
74 FN_4127824 11:59:22 00:02:53 دیپ‌داپ 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
7 FN_4127802 08:09:16 00:02:31 دیپ‌داپ 0 مجموعه خارجی
15 FN_4127852 08:24:44 00:02:57 دیپ‌داپ 0 مجموعه خارجی
42 FN_4127848 09:55:41 00:02:56 دیپ‌داپ 0 مجموعه خارجی
51 FN_4127809 10:42:12 00:02:32 دیپ‌داپ 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
35 FN_4127826 09:41:25 00:02:55 دیپ‌داپ 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
32 FN_4127834 09:26:48 00:02:52 دیپ‌داپ 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
13 FN_4127841 08:26:55 00:02:50 دیپ‌داپ 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
89 FN_4127809 12:41:49 00:02:32 دیپ‌داپ 0 مجموعه خارجی